برق منطقه ای سیستان و بلوچستان
تولید؛ پشتیبانی ها، مانع زدایی ها
دسته بندی مطالب

نام و نام خانوادگی

سمت

حوزه مربوطه

شماره تماس

سید محسن صدر

معاونت برنامه ریزی و تحقیقات

 

31137181

الهه میرکمالی

مسئول دفتر معاونت برنامه ریزی

معاونت برنامه ریزی و تحقیقات

31137159

جواد اویسی کهخا

مدیر دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات

معاونت برنامه ریزی و تحقیقات

31137100

سعید سهرابی

کارشناس مسئول فناوری اطلاعات

دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات

31137265

احسان مختاری

کارشناس سخت افزار

دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات

31137225

امین مودی

کارشناس آمار

دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات

31137225

بهاره فتحی پور

کارشناس نرم افزار

دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات

31137145

منصور مغفرتی

کارشناس معماری سازمانی

دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات

31137121

احمد شیخ ویسی

کارشناس GIS

دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات

31137253

صفیه یدالهی

مدیر دفتر برنامه ریزی فنی و برآورد بار

معاونت برنامه ریزی و تحقیقات

31137074

عالیه ملازهی

کارشناس برنامه ریزی فنی و برآورد بار

دفتر برنامه ریزی فنی و برآورد بار

31137144

سعید رضایی بنجار

کارشناس

دفتر برنامه ریزی فنی و برآورد بار

31137175

عبدالباسط صالح زهی

مدیر دفتر تحقیقات و کنترل کیفیت تجهیزات

معاونت برنامه ریزی و تحقیقات

31137081

الهام نخعی

کارشناس تحقیقات

دفتر تحقیقات و کنترل کیفیت تجهیزات

31137038

علیرضا عبدالهی

مدیر دفتر بودجه

معاونت برنامه ریزی و تحقیقات

31137138

شمسیه رامرودی

کارشناس بودجه

دفتر بودجه

31137059

مهدیه فرزانه

مدیر دفتر خدمات مشترکین و مدیریت مصرف و وصول درآمد

معاونت برنامه ریزی و تحقیقات

31137037

غلامرضا مشتاقی

 

 

31137035

بابک زاهد

طرح های نیروگاهی و تولید پراکنده

معاونت برنامه ریزی و تحقیقات

31137068

طاهره امام جمعه

کارشناس مسئول مکانیک

طرح های نیروگاهی و تولید پراکنده

31137180

عبدالمجید سارانی

معاونت مالی و پشتیبانی

مدیریت محترم عامل

31137279

مریم براهویی

مسئول دفتر

معاونت مالی و پشتیبانی

31137158

فاطمه رحمتی

کارشناس اداری

معاونت مالی و پشتیبانی

31137158

محمود پور حاجی

ذیحساب بودجه جاری

معاونت مالی و پشتیبانی

31137072

سمانه افتخاری

رئیس حسابداری عمومی

ذیحساب بودجه جاری

31137172

احمد کیخایی

کارشناس مسئول رسیدگی

حسابداری عمومی

31137161

علیرضا اسلامیان

متصدی امور دفتری

حسابداری عمومی

31137167

سعید واعظی

نگهبان ( مسئول ضمانتنامه )

حسابداری عمومی

31137269

سمانه فاضلی

کارشناس ضمانتنامه ها وسپرده ها

حسابداری عمومی

31137160

راضیه غلامعلی نژاد

کارشناس تهیه گزارشات مالی

حسابداری عمومی

31137160

راضیه شفیعی سیاسر

 کارشناس نظارت مالی وکنترل بودجه جاری

حسابداری عمومی

31137167

مریم پنجه کوبی

کارشناس صدور چک وپرداختها

حسابداری عمومی

31137161

ملیحه ویسی نسب

کارشناس مالی ودفاتر قانونی

حسابداری عمومی

31137160

رضا جنابادی

انجام وظایف کارشناس مالی

حسابداری عمومی

31137160

هادی آذری

کارشناس تهیه گزارشات مالی

حسابداری عمومی

31137039

حمیرا سارانی

کارشناس مالی اموال

حسابداری عمومی

31137160

مهدی کاخا

کارشناس مالی تنظیم اسناد درآمد

حسابداری عمومی

31137320

غلامرضا رقامی

رئیس حسابداری تاسیسات

حسابداری تاسیسات

31137045

حسین کشتگر

کارشناس نظارت مالی وکنترل بودجه

حسابداری تاسیسات

31137269

نرگس جدید الاسلام

کارشناس مالی تاسیسات

حسابداری تاسیسات

31137045

امیر لکزایی

کارشناس مالی حسابداری اموال

حسابداری تاسیسات

31137173

اسما آبیاری برائی

سرپرست اداره تدارکات و قراردادها

معاونت مالی و پشتیبانی

31137051

مهدیه رخشانی

کارشناس خرید

اداره تدارکات و قراردادها

31137040

هادی کوشا

کارشناس قراردادهای پیمانکاری

اداره تدارکات و قراردادها

31137164

نرگس زابلی

سرپرست اداره تدارکات

اداره تدارکات و قراردادها

31137057

سمانه دانایی

کارشناس قراردادها

اداره تدارکات و قراردادها

31137061

محمود صفر زایی

کارشناس مناقصات

اداره تدارکات و قراردادها

31137049

محمد رهدار

کارگر فنی انبار

اداره تدارکات و قراردادها

31137056

نظر مرادقلی

کارپرداز

اداره تدارکات و قراردادها

31137056

بهزاد دلارامی زاده مقدم

عامل ذیحساب

اداره تدارکات و قراردادها

31137060

رضا امینی

کارشناس قراردادها و مزایده

اداره تدارکات و قراردادها

31137060

احمد علی کریمی

بایگان

اداره تدارکات و قراردادها

31137040

فاضل ساطانی

انباردار انتقال

اداره تدارکات و قراردادها

31137295

مهدی مغفرتی

انباردار بهینه سازی

اداره تدارکات و قراردادها

31137330

خانعلی صفوی

انباردار جاری

اداره تدارکات و قراردادها

31137317

محمد میری

متصدی امور دفتری

اداره تدارکات و قراردادها

31137317

مسعود سراوانی

رئیس انبار

اداره تدارکات و قراردادها

31137328

حبیب اله کیخا

مسئول صاحب جمع اموال

اداره تدارکات و قراردادها

31137317

علی رضا میر

انباردار مولدها

اداره تدارکات و قراردادها

31137022

حمید مجاهد شیخی

کمک انباردار بهینه سازی

اداره تدارکات و قراردادها

31137330

رحیم سالاری

کمک انباردار انتقال

اداره تدارکات و قراردادها

31137295

مهدی پیری

معاونت طرح و توسعه

مدیریت محترم عامل

31137108

سیده طاهره رضوی گل

مسئول دفتر معاونت طرح و توسعه

معاونت طرح و توسعه

31137108

محمدرضا شیرزایی

سرپرست دفتر مهندسی طرح ها

معاونت طرح و توسعه

31137032

طاهره دهمرده

مسئول دفتر مهندسی طرح ها

سرپرست دفتر مهندسی طرح ها

31137099

علیرضا سبزه بین

کارشناس طراحی خطوط

سرپرست دفتر مهندسی طرح ها

31137249

یونس جهانتیغ

کارشناس

سرپرست دفتر مهندسی طرح ها

31137260

مهدی کاخا

حسابدار

سرپرست دفتر مهندسی طرح ها

31137320

حمید فروتن

کارشناس ناظر خطوط

سرپرست دفتر مهندسی طرح ها

31137261

الهام شیردل

کارشناس

سرپرست دفتر مهندسی طرح ها

31137069

محمد حسن یوسفی

مجری پست های فوق توزیع

معاونت طرح و توسعه

31137133

ابراهیم شاقوزایی

کارشناس ناظر پست

مجری پست های فوق توزیع

31137326

محسن مجیدی نیا

کارشناس ناظر ساختمان

مجری پست های فوق توزیع

31137142

مهدی  مهدیخانی

مجری طرح های پست های انتقال

معاونت طرح و توسعه

31137077

علی مختاری

تکنسین برق

مجری طرح های پست های انتقال

31137077

علی خرسند

کارشناس ساختمانی پست های فوق توزیع

مجری طرح های پست های انتقال

31137067

احسان ناصری رمرودی

مجری خطوط فوق توزیع

معاونت طرح و توسعه

31137208

احمد علی دهمرده

مسئول آرشیو و چاپ و تکثیر نقشه ها

مجری خطوط فوق توزیع

31137082

رضا مشکانی

کارشناس خط

مجری خطوط فوق توزیع

31137131

سعید محمدی

کارشناس ناظر خطوط انتقال

مجری خطوط فوق توزیع

31137080

موسی شهرکی

کارشناس طرح های ساختمانی

مجری خطوط فوق توزیع

31137256

بی بی مهلا حیدری

مجری طرح های ICT

معاونت طرح و توسعه

31137229

آصفه کده ئی

مجری فیبر نوری و طرح های دیسپاچینگ

معاونت طرح و توسعه

31137288

منصور میری

کارشناس طرح های ساختمانی

معاونت طرح و توسعه

31137141

شهرام اربابی بلوچستان

معاونت بهره برداری

مدیریت محترم عامل

31137023

محمد براهوئی نوری

امور دیسپاچینگ و مخابرات منطقه شرق

معاونت بهره برداری

31137005

محمدرضا حیدری صادق

سرپرست اداره نگهداری و بهینه سازی

معاونت بهره برداری

31137187

علی کمالی

سرپرست دفتر بازار برق

معاونت بهره برداری

31137017

عباسعلی شاهی

مدیر امور نیروگاه های دیزلی

معاونت بهره برداری

31137015

محمود جنانی

دفتر نظارت بر تولید

معاونت بهره برداری

31137024

سید حامد اسلامی مهدی آباد

مدیر امور هماهنگی و بهینه سازی انتقال نیرو

معاونت بهره برداری

31137233

فرشته واعظی

مدیر دفتر فنی انتقال

معاونت بهره برداری

31137018

گل محمد مبارکی

مدیر امور انتقال نیروی مرکز

معاونت بهره برداری

ــ

منصور الهیاری

مدیر امور انتقال نیروی شمال

معاونت بهره برداری

ــ

علیرضا شهمرادی

مدیر امور انتقال نیروی جنوب

معاونت بهره برداری

ــ

عبدالمجید سارانی شندو

معاونت منابع انسانی

مدیریت محترم عامل

31137279

فاطمه خراعی

مسئول دفتر منابع انسانی

 

31137179

صادق خزائی اصل

مدیر امور کارکنان و رفاه

معاونت منابع انسانی

31137188

علیرضا دهقانی

رئیس اداره کارگزینی

امور کارکنان و رفاه

31137186

محسن طاهر نژاد

کارشناس پرسنلی

امور کارکنان و رفاه

31137220

فهیمه رستم زاده

کارشناس آمار و امور پرسنلی

امور کارکنان و رفاه

31137283

سودابه عیسایی

کارشناس پرسنلی

امور کارکنان و رفاه

31137306

محسن عبدالهی

کارشناس

امور کارکنان و رفاه

31137091

وحید حقیقت منش

کارشناس امور اداری

امور کارکنان و رفاه

31137290

حمیداله آسوده

رئیس اداره رفاه و بازنشستگی

امور کارکنان و رفاه

31137153

حامد ابریشمی

کارشناس اداری

امور کارکنان و رفاه

31137079

بهناز گنجعلی

کارشناس رفاه

امور کارکنان و رفاه

31137136

مهدی سرگزی

کارشناس بازنشستگی

امور کارکنان و رفاه

31137176

تیمور سارانی

کارشناس

امور کارکنان و رفاه

31137190

فرحناز عارف نژاد

مدیربرنامه ریزی منابع انسانی و آموزش

معاونت منابع انسانی

31137271

زهرا عبدالهی

کارشناس آموزش

مدیربرنامه ریزی منابع انسانی و آموزش

31137152

سمانه افشاری

کارشناس برنامه ریزی آموزش

مدیربرنامه ریزی منابع انسانی و آموزش

31137152

فاطمه خوشحال

کارشناس اداری

مدیربرنامه ریزی منابع انسانی و آموزش

31137094

محمدعلی مودی

کارشناس اداری

مدیربرنامه ریزی منابع انسانی و آموزش

31137094

طاهره آرامش

مدیر ذفتر سازماندهی و بهبود روش ها

معاونت منابع انسانی

31137189

زهره کوهستانی

کارشناس بهبود روش ها

مدیر ذفتر سازماندهی و بهبود روش ها

31137364

سعید صدیقی

کارشناس مسئول تشکیلات و وظیفه بندی

مدیر ذفتر سازماندهی و بهبود روش ها

31137107

محمدرضا کیخا

مدیر دفتر استراتژیک و بهره وری

معاونت منابع انسانی

31137191

سمیه آتش فراز

کارشناس بهره وری

مدیر دفتر استراتژیک و بهره وری

31137245

مهدی سهیلی

کارشناس

مدیر دفتر استراتژیک و بهره وری

31137254

مهدی شیخ ویسی

کارشناس

مدیر دفتر استراتژیک و بهره وری

31137254

مرضیه رافت

کارشناس مسئول دبیرخانه

معاونت منابع انسانی

31137084

فرشته غنی مودب

کارشناس

کارشناس مسئول دبیرخانه

31137086

فریبا ریگی

کارشناس

کارشناس مسئول دبیرخانه

31137085

معصومه نجاری

امور دفتری

کارشناس مسئول دبیرخانه

31137085

سمانه ناظری

امور دفتری

کارشناس مسئول دبیرخانه

31137086

عباس عباسی

رئیس دفتر هیئت مدیره

 مدیریت محترم عامل

31137071

زینت ایوبی نژاد

کارشناس هیئت مدیره

دفتر هیئت مدیره

31137076

سلمان خسروی

کارشناس هیئت مدیره

دفتر هیئت مدیره

31137171

مهدی محمودی

مسئول دفتر

دفتر هیئت مدیره

31137130

محمدرضا ابراهیمی شیخی

مدیر دفتر حراست و امور محرمانه

 مدیریت محترم عامل

31137149

فرزاد مظفری شیخی

کارشناس حفاظت IT

دفتر حراست و امور محرمانه

31137177

حسین سندگل

کارشناس حفاظت پرسنلی

دفتر حراست و امور محرمانه

31137146

سید ابراهیمی ظریف کلامی

کارشناس

دفتر حراست و امور محرمانه

31137147

عصمت آتش فراز

کارشناس

دفتر حراست و امور محرمانه

31137151

صفورا  لکزایی

کارشناس دبیرخانه محرمانه

دفتر حراست و امور محرمانه

31137247

مصطفی سرحدی

سرپرست دفتر حقوقی و رسیدگی به شکایات

 مدیریت محترم عامل

31137199

مرضیه میرداد

کارشناس حقوقی

دفتر حقوقی و رسیدگی به شکایات

31137215

طاهره یوسفی

کارشناس حقوقی

دفتر حقوقی و رسیدگی به شکایات

31137215

صادق کیخا

کارشناس حقوقی

دفتر حقوقی و رسیدگی به شکایات

31137215

طاهره آرامش

سرپرست دفتر روابط عمومی

 مدیریت محترم عامل

31137189

حامد کوهستانی

متصدی روابط عمومی

دفتر روابط عمومی

31137373

محمدعلی زاهد

کارشناس

دفتر روابط عمومی

31137272

سال 1400، تولید؛ پشتیبانی ها، مانع زدایی ها
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به  شركت برق منطقه اي استان سيستان و بلوچستان  مي باشد.
Powered by DorsaPortal
بارگذاری چیدمان اولیه