برق منطقه ای سیستان و بلوچستان
سال 1398، سال رونق تولید
دسته بندی مطالب
فرآيند صدور مجوز نيروگاه

فرآيند صدور مجوزاحداث نيروگاه برق

حسب سياستهاي اقتصادي دولت ودراجراي بند ب  ماده 122 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ، سازمان توانيردرنظر دارد باتوجه به شرايط و توضيحات ذيل و به منظور جلب سرمايه هاي داخلي وخارجي وايجاد محيطي رقابتي جهت بالفعل نمودن توانمنديهاي موجود وهمچنين دستيابي به نرخهاي بهينه توليد  ، پس از احراز صلاحيت متقاضيان سرمايه گذاري بخش خصوصي  يا تعاوني راساً يا بامشاركت خارجي ، مجوز احداث نيروگاه وتوليد برق وتامين تسهيلات لازم رابراي آنها صادرنمايد .

1- روش صدور مجوز احداث نيروگاههاي مصوب وزارت نيور يا نيروگاههاي پيشنهادي متقاضيان ، مدت اعتبار مجوز احداث ، صدور مجوز بهره برداري نيروگاه ، تعيين شركت خريداربرق ، شرايط تضمين خريد برق ، نرخ خريد برق ، تعديل قيمت خريد برق ، تسهيلات وتعهدات ومبادله قرارداد بشرح مندرج در دستورالعمل اجرائي بند ب ماده 122 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي وفرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوبه شماره 100/30/72039 مورخ 6/12/80وزارت نيرو ميباشد .

2-  سازمان توانير ظرف مدت سه ماه از تاريخ تحويل شرايط وفرم ها يتكميل شده ، نسبت به ارزيابي متقاضيان سرمايه گذاري اقدام و نتيجه را به اطلاع آنان خواهد رساند .

3- تاييد شدگان درارزيابي به دوصورت زير ميتوانند بعنوان متقاضي سرمايه گذاري پيشنهاد ارائه نمايند :

الف ) ارسال مدارك مالي نيروگاه پيشنهادي براي تعيين بصرفه وصلاح بودن قيمت و ارائه گزارش توجيهي فني ، اقتصادي و زيست محيطي براي نيروگاه مذكور .

ب ) شركت درمناقصه محدودي كه سازمان توانيرجهت نيروگاههاي مصوب وزارت نيرو برگزار ميكند .

1-  متقاضي ميتواند راساً يا بصورت گروهي  مشاركتي اقدام نمايد .درصورتيكه متقاضي به صورت گروه دراين ارزيابي  شركت نمود لازم است فرم شماره يك توسط گروه وفرم هاي از شماره دو تا شش توسط هر عضو گروه جداگانه تكميل و كل فرمهاي تكميل شده طبق ضوابط مندرج در اين شرايط تحويل گردد .

2- دامنه كار سرمايه گذار عبارتست از تامين مالي پروزه ، طراحي ، تدارك ، ساخت ، بيمه ، حمل ونقل به محل نيروگاه ، عمليات ساختماني وتاسيساتي ، نصب ، آزمايش ، راه اندازي ، بهره برداري ، تعمير ونگهداري وساير اقدامات لازم جهت احداث نيروگاه وتوليد وفروش برق .

3- نيروگاه پيشنهادي ميتواند شامل يك يا تركيبي از شيوه هاي توليد اعم از بخاري ، گازي ، آبي ، سيكل تركيبي ، بادي وغيره باشد 

فرمهاي تكميل شده مربوط به ارزيابي متقاضيان و ساير مدارك و مستندات بايد در سه نسخه به صورت يك متن اصلي و دو رونوشت تسليم شود

4- كليه اسناد و مدارك و اوراق و مستندات ارزيابي متقاضيان بايد به مهر و امضاي مجاز متقاضيان يا نمايندگان مجاز آنها برسد .

هرگونه خط خوردگي در فرم ها بايد توسط امضاهاي مجاز تاييد شود

5- اسناد مربوط به ارزيابي متقاضيان بايد در پاكت در بسته اي كه روي آن عبارت "اسناد مربوط به ارزيابي متقاضيان احداث نيروگاه و نام متقاضي"بصورت واضح نوشته شده باشد ارائه گردد.

6- چنانچه هريك از متقاضيان درمورد هريك از مطالب مندرج در اين شرايط , ابهام , اشكال يا سوالي داشته باشند ميتوانند كتبا مراتب را از سازمان توانير معاونت پژوهشي به نشاني : تهران , ميدان ونك , خيابان برزيل , ساختمان مركزي توانير , استعلام و پاسخ كتبي دريافت كنند .هرگونه تفسير و تغيير در اسناد بوسيله سازمان توانير و با نامه هاي رسمي انجام خواهد پذيرفت.

7- كليه اسناد و اطلاعات دريافتي توسط سازمان توانير كه از سوي متقاضيان ارائه ميشود محرمانه تلقي ميشود و اسناد مذكور عودت داده نخواهد شد.

8- سازمان توانير مجاز است نسبت به بررسي صحت و سقم اسناد و مدارك دريافتي اقدام نمايد .

9- متقاضي نميتواند از بابت تكميل اين فرم ها و ساير هزينه هاي تبعي آن ادعاي خسارتي داشته باشد .

10- متقاضياني مجاز به تكميل فرم هاي ارزيابي و ارائه پيشنهاد هستند كه مشمول هيچيك از ممنوعيتهاي مقرر در قوانين موضوعه نباشند.

11- ارزيابي متقاضيان بوسيله امتياز كسب شده آنان در دو مولفه جداگانه , الف : ساختار و سازمان باضافه توانايي شركت در مديريت و اجراي پروژه ها و ب: توانايي مالي و اعتباري انجام خواهد پذيرفت .

12- با توجه به ميزان امتياز كسب شده توسط هر متقاضي , رتبه بندي وي براساس ظرفيت نيروگاهي مجاز, براي ارائه پيشنهاد اعلام خواهد شد

تبصره : سازمان توانير مجاز است در شرايط خاص براي متقاضي واجد شرايطي كه تضامين و توجيهات قابل قبولي را ارائه نموده باشد با تصويب وزارت نيرو حداكثر بيست در صد امتيازات احراز شده توسط وي را بعنوان امتياز ويژه به امتيازات قبلي اضافه  نمايد .

 

تاریخ به روز رسانی:
1397/12/15
تعداد بازدید:
173
سال 1398، سال رونق تولید
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به  شركت برق منطقه اي استان سيستان و بلوچستان  مي باشد.
Powered by DorsaPortal
بارگذاری چیدمان اولیه