برق منطقه ای سیستان و بلوچستان
سال 1398، سال رونق تولید
دسته بندی مطالب
بيانيه خط مشي امنيت اطلاعات

                                                                       ***بيانيه خط مشي امنيت اطلاعات***

 

شركت برق منطقه اي سيستان و بلوچستان در راستاي انجام ماموريت خود، و به منظور برآورده نمودن امنيت دارايي هاي اطلاعاتي و كاهش مخاطرات مرتبط با امنيت اطلاعات، اقدام به استقرار سيستم مديريت امنيت اطلاعـات در كليـه فرآينـدهاي كسب و كاري شركت در محدوده مديريت فناوري اطلاعات براساس استاندارد ISO27001  نموده است.

در اين راستا شركت متعهد به رعايت اصول و موارد ذيل ميباشد :

1-   تعريف، تائيد، تصويب، اصلاح و اجراي رويههاي امنيت اطلاعات در شركت و نظارت بر حسن اجراي آن بـا در نظر گرفتن موارد زير در رويه هاي امنيت اطلاعات

v      اطمينان از محرمانگي اطلاعات با جلوگيري از دسترسيهاي غيرمجاز

v      اطمينان از صحت و يكپارچگي و عدم تغييرات ناخواسته اطلاعات

v      اطمينان از در دسترس بودن اطلاعات براي فرايندهاي كسبوكار جهت افراد مجاز

v      اطمينان از رعايت كليه الزامات بالادستي و داخلي و موارد قانوني مرتبط با حوزه فناوري اطلاعات

v      اطمينان از مديريت مخاطرات مرتبط با تهديدها و آسيب پذيري ها و تدوين طرح استمرار كسـب و كـار و   فرآيندهاي مربوط به اجرا، نگهداري و تست

2- توسعه شبكه شركت به صورت امن

3- توسعه خدمات فناوري اطلاعات و ارتباطات شركت به صورت امن

4- توسعه سيستم هاي اطلاعاتي شركت به صورت امن

5- كاهش مخاطرات مرتبط با امنيت اطلاعات با اطمينان از گزارششدن كليه حفرهها و تهديدات امنيتي موجـود در شركت و رسيدگي دائمي به آنها

6- بهبود مستمر سيستم مديريت امنيت اطلاعات

7- توسعه فرهنگ امنيت فناوري اطلاعات در سطح شركت با اطمينـان از اشـاعه فرهنـگ و آموزشهـاي امنيـت اطلاعات براي تمامي پرسنل

8- توسعه صلاحيت ها و مشاركت كاركنان فاوا در راستاي بهبود مستمر سيستم مديريت امنيت اطلاعات

9- انتخاب پيمانكاران، مشاوران و محصولات با رعايت الزامات امنيتي مصوب و ابلاغي

10- برطرف سازي مخاطرات مرتبط با امنيت اطلاعات

مديريت شركت متعهد است كه منابع و امكانات لازم براي برآورده نمودن الزامات اين استاندارد و تحقق محورهاي فوق را فراهم آورد و از اهداف و برنامه هاي مرتبط حمايت كند. همچنين خط مشي مديريت امنيت اطلاعات توسط تمامي همكاران شركت درك گرديده و به صورت ساليانه و بر حسب نياز مورد بازنگري قرار مي گيرد.
 
تاریخ به روزرسانی:
1397/12/22
تعداد بازدید:
160
سال 1398، سال رونق تولید
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به  شركت برق منطقه اي استان سيستان و بلوچستان  مي باشد.
Powered by DorsaPortal
بارگذاری چیدمان اولیه