برق منطقه ای سیستان و بلوچستان
سال 1398، سال رونق تولید
دسته بندی مطالب
شرح وظايف

- نظارت و كنترل پيشرفت پروژه ها بر اساس برنامه هاي زمانبندي شده ، گزارشهاي دريافتي از كارشناسان تحت سرپرستي و هماهنگي با مجريان طرح به منظور پيشگيري از بروز انحراف زماني در انجام پروژه ها.

- بررسي و تحليل فرآيند اجراي پروژه هاي در حال احداث بر اساس اطلاعات اقتصادي ، فني و بهره وري مربوط به آنها طبق دستورالعمل هاي مربوطه به منظور بهينه سازي و اصلاح روش انجام پروژه ها و كاهش هزينه ها.

- همكاري با مجريان طرح در تاييد فني طرحهاي اتمام يافته مربوط به پست ها ، خطوط و ساختمان بر اساس استانداردهاي فني و ايمني مربوطه به منظور آغاز بهره برداري از پروژه ها.

- نظارت بر ايجاد و به روزرساني بانك اطلاعاتي فعاليت هاي پروژه ها و اطلاعات مربوط به مشاوران و پيمانكاران بر اساس نوع فعاليتها و استانداردهاي مربوطه به منظور تسهيل در بازيابي اطلاعات مورد نياز در مراجعات آتي.

- نظارت بر عملكرد مشاوران و پيمانكاران طرحها بر اساس گزارشهاي دريافتي از كارشناسان تحت سرپرستي و شاخص هاي استاندارد تدوين شده به منظور پيشگيري از انحراف در انجام پروژه ها و ارزيابي صحيح عملكرد پيمانكاران و مشاوران.

- نظارت بر جمع بندي اعتبارات مورد نياز پروژه هاي تعريف شده بر اساس گزارشهاي دريافتي از كارشناسان تحت سرپرستي و اطلاعات دريافتي از مجريان طرحها به منظور تامين اعتبارات لازم.

- همكاري با واحدهاي ذيربط سازمان در امر تهيه اسناد مناقصه پروژه هاي تعريف شده بر اساس اطلاعات دريافتي از مجريان طرح و مشخصات فني پروژه ها به منظور انتخاب پيمانكاران واجد شرايط.

- طراحي وتنظيم برنامه هاي فني شركت براي رسيدن به هدف نهايي كه همان تامين برق استان با صرفه اقتصادي ومطمئن مي باشد.

-  تهيه وتنظيم دستورالعمل هاي اجرائي فني مطابق استانداردهاي تعيين شده وروشهاي شركت درراه عرضه برق.

- نظارت واعمال كنترل درمورد پيشرفت طرحها وپروژه هاي عمراني وكمك درراه مرتفع نمودن مشكلات و مسائل مربوط به عدم پيشرفت عمليات فوق ازطـريق ايـجادسيستم گـزارش گيري بـموقع ونـظارت درمـقاطع مورد لزوم وبـررسي و تجزيه وتحليل آن گـزارشها كه منجر به تـعيين تنگناها ومشكلات مي شود ودرنهايت ارائه طريق جهت رفع مشكلات .

- نظارت واعمال كنترل برطرحهاي عمراني كه بصورت اماني ياتوسط پيمانكار انجام مي شود واظهار نظر درمورد صلاحيت پيمانكاران باتوجه به سابقه كارآنها.

- شركت درجلسات برنامه ريزي شركت و وزارت نيرو جهت اعلام نيازها واحتياجات منطقه با ارائه ارقام مربوط به نيروي مورد نياز وپيش بيني بار وغيره كه منجر به تامين نيروي مورد نياز شده واجراي طرحهاي توزيع وفوق توزيع و انتقال و پروژه هاي وابسته را تسهيل نمايد.

- تشكيل جلسات جهت بررسي مشكلات فوري وايجاد هماهنگي باروساي واحدهاي تحت سرپرستي درمواقع ضروري و يا بطور مستمر .

- اظهار نظر واتخاذ تصميم درمورد پرسنل وايجاد فضاي كاري  منضبط با يكديگر ومراجعين درراه ارائه سرويس بهتر.

- نظارت وايجاد هماهنگي بين برنامه هاي توسعه شبكه همگام با ساير طرحهاي عمراني درسطح منطقه.

- انجام ساير وظايف مرتبط با شغل مورد تصدي .

- خط گزارش : شاغل اين پست به معاونت طرح و توسعه گزارش مي دهد .

 

تاریخ به روز رسانی:
1397/12/11
تعداد بازدید:
79
سال 1398، سال رونق تولید
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به  شركت برق منطقه اي استان سيستان و بلوچستان  مي باشد.
Powered by DorsaPortal