برق منطقه ای سیستان و بلوچستان
سال 1398، سال رونق تولید
دسته بندی مطالب
شرح وظايف

- نظارت بر كليه مراحل تهيه و تدوين دستورالعملها و روشهاي اجرايي فروش انشعابات و ارائه خدمات به مشتركين بر اساس آيين نامه ها و بخش نامه هاي توانير به منظور تسهيل و يكنواخت سازي فعاليت هاي اجرايي در سطح شركت.

- نظارت بر واگذاري انشعابات برق به متقاضيان و هرگونه تغيير در قدرت انشعابات مشتركين بر اساس مقررات و آيين نامه تكميل تعرفه هاي برق به منظور حصول اطمينان از واگذاري انشعاب در ادارات خدمات مشتركين.

- بررسي درخواست هاي تامين برق ارجاعي در محدوده قدرت تعيين كننده انشعابات بر اساس سياستهاي شركت به منظور ارجاع به كميسيون عالي انشعابات.

- طرح درخواست هاي تامين برق در كميسيون عالي انشعابات به عنوان دبير كميسيون و تنظيم صورتجلسه بر اساس برنامه زمانبندي تشكيل كميسيون و تعداد پرونده هاي قابل طرح به منظور بررسي شرايط فني و مالي درخواستها و تعيين تعهدات شركت و متقاضي.

- نظارت بر تنظيم ابلاغيه اعلام شرايط تامين برق به متقاضيان بر اساس گزارشات صورتجلسه كميسيون و طرح تامين برق به منظور اعلام به متقاضيان.

- نظارت بر تنظيم قراردادهاي تامين برق و امضاء پيش نويس قرارداد بر اساس آيين نامه ها و مقررات مربوطه و هزينه هاي پرداخت شده (پيش بيني شده) و برنامه زمانبندي تعهدات فني و مالي.

- نظارت بر كليه مراحل اجراي قراردادهاي تامين برق بر اساس برنامه زمانبندي تعيين شده (فني و مالي) و شرايط مندرج در قرارداد به منظور حصول اطمينان از اجراي كامل مفاد قرارداد.

- نظارت بر مراحل تعيين تكليف كليه قراردادهاي منعقده در شركت و مناطق بر اساس برنامه زمانبندي تعيين شده در قراردادها به منظور پيگيري تا حصول نتيجه.

- بررسي نهايي گزارش استرداد هزينه به متقاضي بر اساس قرارداد فسخ شده و درخواست انصراف متقاضي به منظور ارجاع به واحد مالي.

- نظارت بر فرآيند ارائه خدمات (كاهش موقت قدرت قراردادي ، جابجايي و ابطال و اعلام انشعاب ، تغيير نام) به مشتركين و متقاضيان بر اساس درخواست هاي مطرح شده به منظور ارائه خدمات بهينه و جلب رضايت آنها.

- برآورد هزينه هاي خدمات (تعويض كنتور ، اصلاح كابل و سرويس) بر اساس قيمت تمام شده كالاها و خدمات مورد استفاده به منظور ارجاع به مقام مافوق.

- نظارت بر وصول صحيح هزينه هاي خدمات و انشعاب بر اساس آيين نامه ها و هزينه هاي برآورد شده به منظور حصول اطمينان از وصول به موقع آنها.

- انجام ساير وظايف مرتبط با شغل مورد تصدي .

- خط گزارش : شاغل اين پست به معاونت برنامه ريزي و تحقيقات گزارش مي دهد .

 

تاریخ به روز رسانی:
1397/12/11
تعداد بازدید:
57
سال 1398، سال رونق تولید
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به  شركت برق منطقه اي استان سيستان و بلوچستان  مي باشد.
Powered by DorsaPortal